Проект - Превенција од ХИВ/СИДА и СПИ

Црвениот крст на Република Северна Македонија - Општинска организација Гази Баба - Скопје во рамки на одбележување на неделата на превенција од ХИВ/СИДА и други сексулано преносливи болести реализираше едукативни предавања наменети за млади лица

Во месец декември во рамки на проектот поддржан од локалната самоуправа Гази Баба беа спроведени 13 едукативни предавања, во 12  институции кои работат со млади а со тоа едуцирани над 300 лица.