Традиционални активности

 

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ НА ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

21-28 февруари

Недела на борба против срцевосадови заболувања

1-8 март

Недела на борба против ракот

17 март

Ден на основањето на Црвен крст на Р.Македонија и Ден на крводарителството на РМ

24 март

Светски ден на борба против ТБЦ

8-15 април

Недела на хигиенизација

Трета недела во април

Недела на Солидарноста

8 мај

Светски ден на Црвен крст и Црвена Црвена

полумесечина

8-15 мај

Недела на Црвен крст на Р.Македонија

21 мај

Ден на осамосојувањето на Црвен крст на Р.Македонија

14 јуни

Светски ден на крводарителството

26 јули

Ден на Солидарноста

Втора сабота во септември

Светски ден на првата помош

14-21 септември

Недела на борба против ТБЦ

21-27 септември

Неделата на промоција на хумани вредности

1 октомври

Меѓународен ден на стари лица

1-7 октомври

Недела на Млади на Црвениот крст

10-16 октомври

Недела на борба против шеќерна болест

16 октомври

Ден на гладта

18 октомври

Меѓународен ден за борба против трговија со луѓе

1-30 ноември

Месец на борба против болести на зависност

Трета недела во ноември

Недела на грижа за стари лица

1-7 декември

Недела на борба против ХИВ/СИДА

2-9 декември

Недела на борба против трговија со луѓе

5 декември

Светски ден на волонтеризмот

15-21 декември

Недела на забоздравствена заштита